Verhogen biodiversiteit op de akkers

Mijn idee: Op de akkers en op braakliggende terreinen in en rond de Nude komen uitzonderlijk veel soorten akkeronkruiden voor, waaronder verschillende soorten die op de Rode Lijst staan (o.a. spiesleeuwenbek, eironde leeuwenbek, kleine wolfsmelk, gegroefde veldsla en blauw walstro). Bij verkeerd beheer verdwijnen deze bijzondere soorten. Door akkertjes in te richten en bij het beheer ervan rekening te houden met de akkeronkruiden kunnen de soorten overleven, maar creëer je ook een goed leefgebied voor allerlei dieren (o.a. steenuil en patrijs), kun je voedsel verbouwen en wordt het landschap aantrekkelijk voor de mens. Een logische plek om hiermee te starten is de ecologische zone naast Nudepark 2, maar alle percelen die in de afgelopen jaren gebruikt zijn als akker zijn in principe hiervoor geschikt.
Naast dit idee zie ik veel meer mogelijkheden om de biodiversiteit te verhogen, door het aanplanten van bosjes en hagen,en het beter inrichten van tuinen. Bij de ontwikkeling van (voedsel)bosjes en zonneparken moet goed rekening worden gehouden met bestaande natuurwaarden (o.a. de akkeronkruiden).

Jan van Harten

Thema: Biodiversiteit