Inspiratie

Het Nude landschap

Landschap is wat je ziet. Je ziet het resultaat van hoe mensen en dieren in de loop van de eeuwen zijn omgegaan met de bodem, het water en de hoogteverschillen. Iedere plek heeft een geschiedenis en vertelt zo een eigen verhaal. We dragen als bewoners  en gebruikers allemaal ons steentje bij aan het beeld van het landschap en zo aan het karakter van de Nude. Hoe gaan we dit in de nabije toekomst doen? Hoe kunnen we gezamenlijk het landschap vormgeven zodat we ons er thuis voelen?  En wat is de identiteit van het Nude-landschap?

Bodem

De bodem van de Nude is gevormd door de Rijn. Overstromingen hebben ervoor gezorgd dat de bodem vruchtbaar is. Op de zavelige hoger gelegen oeverwal, ontstond de eerste bewoning en werden wegen aangelegd. Ten noorden van de oeverwal ligt zware en moeilijk waterdoorlatende komklei omdat hier de kleine kleideeltjes zijn afgezet. Nog noordelijker in het Binnenveld is veen ontstaan.

Op de bodemkaart zijn slingerende lijnen te zien. Dat zijn restgeulen. Hier hebben vroeger een aantal riviertjes gelopen richting de Grift. Deze lijnen zijn nog in het landschap terug te zien, je ziet het verschil in de groei van de gewassen. Bieden de verschillende bodemsoorten aanknopingspunten om iets te veranderen aan het gebruik of de leesbaarheid van het landschap? En hoe zit het met de biodiversiteit van de bodem?

Bekijk de bodemkaart van de Nude

Water

Waterafvoer was lange tijd belangrijk voor de landbouw in de natte Nude. Het Nieuwe kanaal en diverse kleinere sloten voeren het water af naar het Griftkanaal. De laatste jaren is het steeds droger geworden. Dat is ook in de Nude goed te zien. In de winter is het slootpeil een stuk lager en zomers treedt verdroging op. Is dit een probleem voor de landbouw of voor de biodiversiteit en zo ja wat kunnen we daar aan doen?

De Visie Buitengebied van de gemeente Wageningen

In de visie is vastgelegd dat de Nude een transitiegebied is. Dat betekent dat in de Nude ruimte wordt gezocht voor meer biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, de aanleg van zonnevelden en windmolens, voedselbossen, tiny houses, kleinschalige recreatie en zorg. Lees verder op www.toekomstwageningen.nl

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten en diersoorten die voorkomen in een bepaald gebied. Overal, ook in de Nude is de biodiversiteit achteruit gegaan. Hagen, houtwallen en singels zijn in aantal afgenomen, evenals de kleinschalige boomgaarden. Door verlaging van het waterpeil en verdroging staan soorten als grote modderkruiper en poelkikker onder druk. Vogels van het kleinschalig agrarisch gebied, zoals kerkuil, steenuil, huismus en ringmus vinden steeds moeilijker nest- en foerageergelegenheid. Dit geldt ook voor vleermuizen die verblijven in open spouwmuren, onder daken en in boomholten. Om vogels en vleermuizen te helpen zijn op verschillende plekken nestkasten geplaatst, maar is dat voldoende? Wat is er nog meer nodig en waar zou dat kunnen komen? Welke verbindingen kunnen we maken met de uiterwaarden of het Binnenveld?

Om een beter beeld te krijgen van wat er leeft in de Nude roepen we iedereen op om zoveel mogelijk (oude en nieuwe) waarnemingen te melden op https://waarneming.nl/locations/674696/ . Op deze manier krijgen we als bewoners overzicht waar welke bijzondere soorten zijn gezien.

Landbouw

In de Nude werken een aantal agrariërs in de melk- en rundveehouderij. Daarnaast is veel grond in bezit van Wageningen-UR, dit land wordt gebruikt als proefveld. Vroeger waren hier gemengde bedrijven met fruitteelt. Halverwege de vorige eeuw kwam de (hoogstam)fruitteelt in het slop. Als je goed kijkt zie je hier en daar nog resten van oude boomgaarden.

Agrariërs zijn de beheerders van het landschap. Ondanks vele decennia van schaalvergroting staat het inkomen van agrariërs onder druk. Naast voedselzekerheid vinden we nu ook andere dingen belangrijk, zoals biodiversiteit, bodemkwaliteit, beperking van de stikstofuitstoot, duurzame energie. Door natuurontwikkeling en woningbouw is aan de westelijke rand van Wageningen veel grond aan de landbouw onttrokken. Uitbreidingsmogelijkheden voor boeren zijn hierdoor klein.
Zijn er verdienmodellen denkbaar die agrariërs minder afhankelijk maken van het produceren voor de export? Kan lokale afzet van andere teelten zoals bijzondere fruitrassen en voedselbossen voor agrariërs een aantrekkelijk alternatief worden? Wat kunnen bewoners en ondernemers doen?

Duurzame energie in de Nude

De gemeente Wageningen wil 250 Terajoule duurzame energie op eigen grondgebied produceren in 2030. Zoveel mogelijk daken (en waar mogelijk parkeerplaatsen) worden volgelegd met zonnepanelen. Daarnaast wil de gemeente zoeken naar ruimte voor zonnevelden en/ of windmolens. Wat is onze visie als bewoners op energieopwek in de Nude? Hoe kunnen we samen met de lokale energiecorporatie (ValleiEnergie) een bijdrage leveren aan energieopwek? Wat is het draagvlak van het landschap?